หลักสูตรที่ 1 Effective communication in international settings

 เหมาะสำหรับผู้สนใจฝึกทักษะการการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูด   เน้นประสิทธิภาพในการสื่อสารและความเหมาะสมของการใช้ภาษาทั้งในการพูดและการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย (Formal and informal communication) ผสมผสานกับความรู้ด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Communication etiquettes)       Expressions ที่เป็นประโยชน์ การชวนคุย (Small talk)  เนื้อหาที่ควรหรือไม่ควรพูดในสถานการณ์ต่างๆ   วิธีการสื่อสารและการแก้ปัญหาด้านการสื่อสาร (Communication strategies)  Expressions and language functions ต่างๆที่เป็นประโยชน์  (เข่น  การชักชวน  ปฏิเสธ   การถาม ตอบคำถาม)  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การเลือกใช้ข้อความที่เหมาะสม  (Make the right tones) 

Advertisements