หลักสูตรที่ 4: Technical reading and science communication

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงเทคนิค    เน้นการอ่านเนื้อหา บทความ หรืองานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำความเข้าใจประเด็นหลัก วิเคราะห์และเลือกข้อมูลสำคัญ และการอธิบายหรือสื่อสารเนื้อหาซึ่งเป็น Technical English ให้ผู้อื่นเข้าใจ

 

Advertisements