หลักสูตรที่ 2: English for international work place

เหมาะสำหรับผู้ทีต้องการเตรียมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน   ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เช่น ภาษาที่ใช้ในการเขียน email ติดต่องาน  การเขียน memorandum  โทรศัพท์ติดต่องาน (Telephone conversations)  การฝากข้อความ  การจับใจความและสรุปความ การเขียน Notes

Advertisements