หลักสูตรที่ 5: Writing technical reports

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการเขียน  หลักสูตรเน้นการเขียนรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ  เช่น inspection report    progress report    lab report  เป็นต้น

 

Advertisements