หลักสูตร

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ 3-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษในโครงการ EnglishCommunication@KMUTT  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 5 หลักสูตร  ได้แก่

1) หลักสูตร Effective communication in international settings   จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน

พัฒนาการสื่อสารและความเหมาะสมของการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ

Ö  Small Talks

Ö Formal and informal communication

Ö  Communication etiquettes

Read more

 

2) หลักสูตร English for international work place   จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน

เตรียมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน สนใจฝึกการเขียน Email &  Memorandum  ฝึกโทรศัพท์ติดต่องานเป็นภาษาอังกฤษ เลือกเลย

Read more

 

3) หลักสูตร Making effective presentation จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน

นำเสนองานอย่างมืออาชีพ  โน้มน้าวผู้ฟังอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอ

delivering message  & using visual supports  &  dealing with questions

Read more

 

4) หลักสูตร Technical reading and science communication จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน

เข้าถึง Technical English อ่านให้ได้ใจ(ความ)  จับประเด็น และวิเคราะห์ข้อมูล

Read more

5) หลักสูตร Writing technical reports จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน

มาฝึกทักษะการเขียนกันเถอะ! เขียนรายงานให้กระชับ ถูกต้อง ตรงประเด็น

inspection report  &   progress report  & lab report และอื่นๆ อีกมากมาย

Read more

 

 

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email : engcomm.kmutt@gmail.com   หรือ Facebook : EngComm_Kmutt

Advertisements