เกี่ยวกับเรา

2000px-ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์_มจธ_Graphic_notext.svg       SoLA logo

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ & มูลนิธิพัฒนามจธ.

โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ามจธ.
EnglishCommunication@KMUTT

หลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการใช้งานจริง สำหรับนักศึกษา มจธ
. โดยเฉพาะ

 

เกี่ยวกับโครงการ

   โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์และมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาปัจจุปันและนักศึกษาเก่าให้สามารถใช้ภาษาเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มูลนิธิฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดหลักสูตร และการสร้างสือ Online สนับสนุนการเรียนรู้  เพื่อให้นักศึกษามจธ. และศิษย์เก่าได้เรียนฟรีตามความต้องการแลสนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

   โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2559 และมีระยะเวลา 3 ปี

ปี  2559 มีหลักสูตรที่พร้อมให้บริการจำนวน   5  หลักสูตร คือ

หลักสูตรที่ 1:  Effective communication in international settings

  • หลักสูตรที่ 2: English for international work place
  • หลักสูตรที่ 3: Making effective presentation
  • หลักสูตรที่ 4: Technical reading and science communication
  • หลักสูตรที่ 5: Writing technical reports

ปี 2560 จะมีโหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร  คือ

  • หลักสูตรที่  6: Understanding and explaining technical manuals
  • หลักสูตรที่ 7: Effective proposal writing
  • หลักสูตรที่ 8: Business & technical meeting

 

ปี 2561 จะมีโหลักสูตรที่ปิดตามความข้อเสนอและความสนใจของผู้เรียนเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ที่พร้อมดูแลและส่งเสริมให้นักศึกษา มจธ. มีความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

 

  • นอกจากนี้ยังมีช่องทางการสื่อสารคือ Discussion ที่พร้อมให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษาแบบ Online และสื่อเสริมการเรียน 5 เรื่องให้เรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา คือ

Technical reading:

Understanding class lectures

Writing a short report

Vocabulary learning

Speaking and pronunciation practice

วัตถุประสงค์:  ส่งเสริม & เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานของนักศึกษาปัจจุบัน (เน้นปี 3-4) & นักศึกษาเก่า มจธ.

ระยะเวลาดำเนินการ: 3 ปี   (2559 -2561)

หลักการและเหตุผล: เพื่อเพิ่มทางเลือกเกี่ยวกับ หัวข้อการเรียน ช่องทางการเรียนรู้ และ เวลาให้นักศึกษาปัจจุบัน & นักศึกษาเก่าบริหารจัดการเวลาและการเรียนภาษาอังกฤษได้เต็มที่   เรียนรู้ได้ตลอดปี เนื่องจากเป็นหลักสูตรระยะสั้น 16 ชั่วโมง แต่เปิดสอนทั้งปี ทุก ๆ 2 เดือน

ลักษณะโครงการ: เรียนรู้และฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน  เรียนรู้จากสื่อ Online  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่าน Discussion  ได้พบปะและเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ  มีโอกาสได้เยี่ยมชมและสังเกตุการณ์การทำงานในบริษัท

Picture3.png

โฆษณา