ประกาศห้องเรียน

Course/ Group Day & time Teacher Classroom  
Module 1  Effective communication in international settings
Group 1 21 April – 12 May 2018

Sat 08.30 – 12.30

Aj.Jeffrey dawala wilang SoLA 209  
Group 2 21 April – 12 May 2018

Sat 12.30 – 16.30

Aj.Eric Ambele SoLA 104  
Module 2  English for international work place
Group 1 21 April – 12 May 2018

Sat 12.30 – 16.30

Aj.Harris lin SoLA 209
โฆษณา