ประกาศห้องเรียน

Course/ Group Day & time Teacher Classroom First & last day of teaching
Module 1  Effective communication in international settings
Group 1 Sat 08.30 – 12.30 Aj.Jeffrey dawala wilang SoLA 102 3-24 February 2018
Group 2 Sat 12.30 – 16.30 Aj.Harris lin SoLA 102 3-24 February 2018
Module 2  English for international work place
Group 1 Sat 08.30 – 12.30 อ.ปรินดา จันโทริ SoLA 103 3-24 February 2018
Group 2 Sat 12.30 – 16.30 อ.อธิปัตย์ บุญเหมาะ SoLA 103 3-24 February 2018
Module 3  Making effective presentation
Group 2 Sat 12.30 – 16.30 Aj.Thanh Vo Duy SoLA 906 3-24 February 2018
Module 4  Technical reading and science communication
Group 2 Sat 12.30 – 16.30 อ.ทิวาพร ทาวะรมย์ SoLA 104 3-24 February 2018
Module 5  Writing technical report
Group 1 Sat 08.30 – 12.30 อ.จริยา สุดโท SoLA 104 3-24 February 2018
Module 6  Business & Technical meeting
Group 1 Sat 08.30 – 12.30 Aj.Selim Hassan SoLA 906 3-24 February 2018
Advertisements