หลักสูตรที่ 1 Effective communication in international settings

 เหมาะสำหรับผู้สนใจฝึกทักษะการการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูด   เน้นประสิทธิภาพในการสื่อสารและความเหมาะสมของการใช้ภาษาทั้งในการพูดและการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย (Formal and informal communication) ผสมผสานกับความรู้ด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Communication etiquettes)       Expressions ที่เป็นประโยชน์ การชวนคุย (Small talk)  เนื้อหาที่ควรหรือไม่ควรพูดในสถานการณ์ต่างๆ   วิธีการสื่อสารและการแก้ปัญหาด้านการสื่อสาร (Communication strategies)  Expressions and language functions ต่างๆที่เป็นประโยชน์  (เข่น  การชักชวน  ปฏิเสธ   การถาม ตอบคำถาม)  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การเลือกใช้ข้อความที่เหมาะสม  (Make the right tones) 

หลักสูตรที่ 2: English for international work place

เหมาะสำหรับผู้ทีต้องการเตรียมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน   ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เช่น ภาษาที่ใช้ในการเขียน email ติดต่องาน  การเขียน memorandum  โทรศัพท์ติดต่องาน (Telephone conversations)  การฝากข้อความ  การจับใจความและสรุปความ การเขียน Notes

หลักสูตรที่ 3: Making effective presentation

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการนำเสนองาน Presentation ในสถานการณ์ต่างๆ และการพูดเพื่อนำเสนอและโน้มน้าวอย่างมีประสิทธิภาพวิธีการ delivering message  การใช้ visual supports    dealing with questions เป็นต้น

หลักสูตรที่ 4: Technical reading and science communication

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงเทคนิค    เน้นการอ่านเนื้อหา บทความ หรืองานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำความเข้าใจประเด็นหลัก วิเคราะห์และเลือกข้อมูลสำคัญ และการอธิบายหรือสื่อสารเนื้อหาซึ่งเป็น Technical English ให้ผู้อื่นเข้าใจ